Prezentácia stránky.

Podľa článku 6 zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálne hospodárstvo, používatelia stránky https: // www.tremplin-numerique.org/ identitu rôznych zainteresovaných strán v kontexte jej implementácie a monitorovania:

Majiteľ : Tremplin Numérique - Spoločnosť s ručením obmedzeným (OÜ) - Sakala 7-2, 10141 Tallinn, Estónsko - DPH: EE102218237
createur : Tremplin Numérique
zodpovedný publikácia : Tremplin Numérique - kontakt (na)tremplin-numerique.org
Manažér publikácie je právnická osoba.
Webmaster : Tremplin Numérique - kontakt (na)tremplin-numerique.org
hostiteľ : o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont -Ferrand
kredity: Tremplin Numérique

Všeobecné podmienky používania stránok a ponúkaných služieb.

Použitie stránky https: // www.tremplin-numerique.org/ znamená úplný súhlas so všeobecnými podmienkami používania popísanými nižšie. Tieto podmienky používania budú pravdepodobne kedykoľvek zmenené alebo doplnené, preto sú užívatelia stránky vyzývaní, aby ich pravidelne konzultovali.

Táto stránka je bežne prístupná používateľom vždy. O prerušení z dôvodu technickej údržby však môže rozhodnúť Tremplin Numérique, ktorí sa potom pokúsia vopred informovať používateľov o dátumoch a časoch zásahu.

Stránka je pravidelne aktualizovaná spoločnosťou Tremplin Numérique. Právne oznámenia je tiež možné kedykoľvek zmeniť: sú však záväzné pre používateľa, ktorý je pozvaný na to, aby sa s nimi čo najčastejšie stretával, aby sa s nimi zoznámil.

Popis poskytovaných služieb.

Stránka https: // www.tremplin-numerique.org/ si kladie za cieľ poskytovať informácie o všetkých aktivitách spoločnosti, ako aj medicínske novinky.

Tremplin Numérique sa snaží poskytovať stránkam čo najpresnejšie informácie. Nemôže však niesť zodpovednosť za nedostatky, nepresnosti a nedostatky v aktualizácii, či už kvôli nim, alebo voči partnerom tretích strán, ktorí im poskytnú tieto informácie.

Všetky informácie uvedené na týchto stránkach sú len orientačné a pravdepodobne sa budú vyvíjať. Informácie na stránke navyše nie sú vyčerpávajúce. Podliehajú zmenám, ktoré boli vykonané od ich uvedenia na internet.

Zmluvné obmedzenia technických údajov.

Stránka využíva technológiu JavaScript.

Webové stránky nemôžu niesť zodpovednosť za materiálne škody spojené s používaním týchto stránok. Užívateľ stránok sa navyše zaväzuje, že k nim bude pristupovať pomocou najnovšieho vybavenia, ktoré neobsahuje vírusy, a pomocou najnovšieho prehliadača najnovšej generácie.

Duševné vlastníctvo a falzifikáty.

Tremplin Numérique je vlastníkom práv duševného vlastníctva alebo vlastní práva na používanie všetkých prvkov prístupných na stránke, najmä textov, obrázkov, grafiky, loga, ikon, zvukov, softvéru.

Akákoľvek reprodukcia, znázornenie, zmena, zverejnenie, úprava všetkých alebo časti prvkov stránky, bez ohľadu na použité prostriedky alebo postup, je zakázaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu: Tremplin Numérique.

Akékoľvek neoprávnené použitie stránky alebo akýchkoľvek prvkov, ktoré obsahuje, sa bude považovať za porušenie a bude stíhané v súlade s ustanoveniami článkov L.335-2 a nasledujúcich Zákonníka duševného vlastníctva.

Obmedzenia zodpovednosti.

Tremplin Numérique nemôže byť braný na zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené na zariadení užívateľa pri prístupe na stránku https: // www.tremplin-numerique.org/ a vyplývajúce buď z používania zariadenia, ktoré nespĺňa špecifikácie uvedené v bode 4, alebo z výskytu chyby alebo nekompatibility.

Tremplin Numérique nemôže byť tiež braný na zodpovednosť za nepriame škody (ako napríklad strata trhu alebo strata šance), ktoré nasledujú po použití stránok.

Používateľom sú k dispozícii interaktívne priestory (možnosť klásť otázky v kontaktnom priestore). Tremplin Numérique si vyhradzuje právo odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia akýkoľvek obsah zverejnený na tomto mieste, ktorý by porušoval zákony platné vo Francúzsku, najmä ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov. Prípadne Tremplin Numérique si tiež vyhradzuje právo spochybniť občiansku a / alebo trestnú zodpovednosť používateľa, najmä v prípade rasistických, urážlivých, hanlivých alebo pornografických správ bez ohľadu na použité médium (text, fotografia atď.).

Správa osobných údajov.

Vo Francúzsku sú osobné údaje chránené najmä zákonom č. 78-87 zo 6. januára 1978, zákonom č. 2004-801 zo 6. augusta 2004, článkom L. 226-13 trestného zákonníka a európskou smernicou z októbra 24. 1995, XNUMX.

Pri príležitosti použitia stránok https: // www.tremplin-numerique.org/, možno zhromažďovať: URL odkazov, cez ktoré používateľ pristupoval na stránku, poskytovateľa prístupu používateľa, adresu internetového protokolu (IP) používateľa.

V každom prípade Tremplin Numérique zbiera iba osobné informácie o používateľovi pre potreby určitých služieb ponúkaných webom. Užívateľ poskytuje tieto informácie s úplnou znalosťou skutočností, najmä keď ich zadáva sám. Potom je používateľovi stránky špecifikovaná povinnosť alebo neposkytnúť tieto informácie.

V súlade s ustanoveniami článkov 38 a nasledujúcich zákonov 78-17 zo 6. januára 1978 o spracovaní údajov, spisoch a slobodách má každý užívateľ právo na prístup, opravu a odpor k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, tak, že jeho písomná a podpísaná žiadosť spolu s kópiou dokladu totožnosti s podpisom držiteľa dokladu s uvedením adresy, na ktorú je potrebné zaslať odpoveď.

Žiadne osobné informácie o užívateľovi stránok nie sú zverejňované bez jeho vedomia, vymieňané, prenášané, priradené alebo predávané na akomkoľvek médiu akýmkoľvek spôsobom tretím stranám. Iba predpoklad spätného odkúpenia z Tremplin Numérique a jeho práva by umožnili prenos týchto informácií potenciálnemu kupujúcemu, ktorý by bol zase viazaný rovnakou povinnosťou uchovávať a upravovať údaje týkajúce sa používateľa stránky.

Databázy sú chránené ustanoveniami zákona z 1. júla 1998, ktorým sa transponuje smernica 96/9 z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz.

Hypertextové odkazy a súbory cookie.

Stránka https: // www.tremplin-numerique.org/ obsahuje množstvo hypertextových odkazov na iné stránky, zriadených s povolením Tremplin Numérique, Avšak, Tremplin Numérique nemá možnosť skontrolovať obsah takto navštívených stránok, a preto za túto skutočnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Prehliadanie stránok môže spôsobiť inštaláciu súborov cookie do počítača používateľa. Cookie je malý súbor, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľa, ale zaznamenáva informácie týkajúce sa navigácie počítača na webe. Takto získané údaje majú uľahčiť následnú navigáciu na webe a majú tiež umožniť rôzne opatrenia návštevnosti.

Odmietnutie inštalácie súboru cookie môže znemožniť prístup k určitým službám. Používateľ však môže nakonfigurovať svoj počítač nasledovne, aby odmietol inštaláciu súborov cookie:

V prehliadači Internet Explorer: karta nástroja (piktogram v tvare ozubenia vpravo hore) / možnosti internetu. Kliknite na Súkromie a zvoľte Blokovať všetky cookies. Potvrdiť v poriadku.

Vo Firefoxe: v hornej časti okna prehliadača kliknite na tlačidlo Firefox, potom prejdite na kartu Možnosti. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.
Nakonfigurujte pravidlá ochrany na: použitie prispôsobených parametrov pre históriu. Nakoniec zrušte začiarknutie tohto políčka, čím zakážete súbory cookie.

V Safari: Kliknite v pravom hornom rohu prehliadača na piktogram ponuky (symbolizovaný ozubeným kolieskom). Vyberte možnosť Nastavenia. Kliknite na položku Zobraziť rozšírené nastavenia. V sekcii „Dôvernosť“ kliknite na Nastavenia obsahu. V časti „Súbory cookie“ môžete zablokovať súbory cookie.

V prehliadači Chrome: Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu prehliadača na piktogram ponuky (symbolizovaný tromi vodorovnými čiarami). Vyberte možnosť Nastavenia. Kliknite na položku Zobraziť rozšírené nastavenia. V sekcii „Dôvernosť“ kliknite na predvoľby. Na karte „Dôvernosť“ môžete blokovať súbory cookie.

Rozhodné právo a uvedenie jurisdikcie.

Akýkoľvek spor v súvislosti s používaním stránok https: // www.tremplin-numerique.org/ podlieha francúzskemu právu. Výlučná jurisdikcia je prisúdená príslušným súdom v Paríži.

Dotknuté boli hlavné zákony.

Zákon č. 78-17 zo 6. januára 1978, zmenený a doplnený zákonom č. 2004-801 zo 6. augusta 2004 o spracovaní údajov, spisoch a slobodách.

Zákon č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálnu ekonomiku.

Lexikón.

Užívateľ: Používateľ internetu sa pripája pomocou vyššie uvedenej stránky.

Osobné informácie: „informácie, ktoré v akejkoľvek podobe umožňujú priamo alebo nepriamo identifikáciu fyzických osôb, na ktoré sa vzťahuje“ (článok 4 zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978).

Partneri: