Trường phát triển web O'clock

Trường phát triển web O'clock

Bạn muốn học các kỹ năng mới trong phát triển web? Chọn trường O'clock cung cấp các khóa đào tạo khác nhau…

Ví dụ về các trang web có Drupal

Ví dụ về các trang web có Drupal

Dưới đây là một tổng quan nhỏ về các ví dụ về các trang web tham khảo được thực hiện trong Drupal. Bằng chứng rằng…

Giám sát Windows với Shinken 2

Giám sát Windows với Shinken 2

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ giám sát một máy Windows. Có 3 phương pháp để ...

Shinken đằng sau một proxy ngược

Shinken đằng sau một proxy ngược

Shinken sử dụng công cụ riêng của mình để phục vụ các trang web. Đây là những gì làm cho ...

Owncloud + Fail2Ban

Hôm nay tôi chỉ nhận ra rằng Owncloud không ngăn chặn các cuộc tấn công vũ phu ...